قیمت روز سال
Changyou 10.74 0.02 0.19% -44.78%

قیمت روز سال
NASDAQ 10963 184.84 1.71% 35.15%