قیمت روز سال
Abbott 92.08 0.44 0.48% 7.80%
Celgene 109.40 0 0% 16.32%
Cerulean Pharma 1.00 0.01 1.15% 21.11%
Epizyme 15.71 -0.10 -0.63% 13.92%
Glaxosmithkline 41.13 0.02 0.04% 1.33%
Karyopharm Therapeutics 19.71 0.46 2.39% 123.72%
Novartis 87.54 -3.82 -4.18% -5.67%
Seattle Genetics 169.18 1.66 0.99% 145.01%

قیمت روز سال
NASDAQ 10207 53.00 0.52% 25.07%
Russell 2000 1431 4.55 0.32% -9.12%