قیمت روز سال
Seacor 30.00 0.16 0.54% -36.43%
ERA 5.00 5.82 110.65% -32.80%

قیمت روز سال
Russell 2000 1536 -5.82 -0.38% -1.58%