قیمت روز سال
Alcentra European 83.70 0 0% -15.88%
Adecoagro 4.16 0.07 1.64% -39.75%
C&C Group 17.22 0 0% 322.58%
Sarantis 8.37 0 0% -7.10%

قیمت روز سال
ISEQ 6023 -70.83 -1.16% -4.72%