قیمت روز سال
Gentera 6.23 -0.28 -4.30% -61.40%

قیمت روز سال
IPC Mexico 36017 -113.57 -0.31% -16.27%