قیمت روز سال
Abbott 91.47 1.08 1.19% 20.82%
GenMark Diagnostics 9.98 0.19 1.94% 48.96%
Hologic 52.33 -0.23 -0.44% 18.72%
Illumina 354.70 5.28 1.51% 13.32%
Luminex 31.49 0.19 0.61% 54.06%
PerkinElmer 93.41 0.91 0.98% 10.31%

قیمت روز سال
NASDAQ 9324 39.71 0.43% 22.57%
Russell 2000 1355 7.97 0.59% -9.87%