قیمت روز سال
Gravity 43.19 -2.08 -4.59% -53.92%

قیمت روز سال
NASDAQ 9324 39.71 0.43% 22.57%