Jardine Matheson | دارایی های نامشهود

Last Quarter:

21.8B USD

پارسال:

21.3B USD