قیمت روز سال
Estia Health 1.96 -0.02 -1.14% -14.89%
Monash IVF Group Ltd 0.89 -0.01 -1.12% -7.81%
Pacific Smiles Group Ltd 1.47 -0.01 -0.68% -44.72%
Regis Healthcare Ltd 1.70 -0.01 -0.29% -20.19%
Ramsay Health Care 57.43 -1.65 -2.79% -16.00%
Ryman Healthcare 8.76 -0.12 -1.35% -40.85%