قیمت روز سال
a2 Milk Company Ltd 5.36 0.03 0.56% -12.13%
Bubs Australia Ltd 0.50 0.003 0.51% 40.14%
Fonterra Shareholders Fund 3.35 -0.05 -1.47% -17.28%
Seafarms Group Ltd 0.01 0.001 8.33% -76.36%