قیمت روز سال
Pinfra 150.93 1.54 1.03% -15.87%

قیمت روز سال
IPC Mexico 38201 516.07 1.37% -11.90%