قیمت روز سال
Microsoft 213.14 -1.18 -0.55% 54.00%
Rubicon Project 6.55 -0.59 -8.13% -0.61%
SeaChange International 1.38 -0.07 -4.50% -18.34%

قیمت روز سال
Russell 2000 1416 17.93 1.28% -9.06%