قیمت روز سال
Abu Dhabi 4.86 -0.54 -10.00% -30.57%

قیمت روز سال
ADX General 9592 33.23 0.35% 46.49%