قیمت روز سال
Trakya Cam Sanayii 4.22 0.38 9.90% 54.01%

قیمت روز سال
BIST 100 119338 853.61 0.72% 20.92%