قیمت روز سال
China Unicom 3.89 -0.01 -0.26% -9.32%
China Mobile 51.70 0.50 0.98% 2.48%
Starhub 1.25 0 0% -2.34%
Chorus Ltd 7.10 0 0% 18.53%
Hutchison Telecommunications (Australia) Ltd 0.08 0 0% -30.43%
Macquarie Telecom Group Ltd 68.88 0.58 0.85% -8.99%
Symbio Holdings Ltd 4.24 -0.03 -0.70% -23.05%
Superloop Ltd 0.81 -0.02 -1.83% -11.54%
Spark New Zealand 4.62 0.02 0.43% 1.99%
TPG Telecom Ltd 6.42 -0.03 -0.47% 0.94%
Tuas Ltd 1.50 0 0% 100.00%
Singapore Telecom 2.65 0.03 1.15% 14.72%

قیمت روز سال
AU200 6993 -37.10 -0.53% -7.80%