Anglo American | دارایی ها

Last Quarter:

37B USD

پارسال:

34.6B USD