Anglo American | دارایی های جاری

Last Quarter:

9.33B USD

پارسال:

9.33B USD