بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید ناخالص داخلی 3.24 3.42 3.42 3.42 3.42 3.55
تولید ناخالص داخلی سرانه 44569.80 45260 45260 45260 45260 46190
نرخ مالیات بر فروش 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید ناخالص داخلی 3.24 3.42 3.42 3.42 3.42 3.55
تولید ناخالص داخلی سرانه 44569.80 45260 45260 45260 45260 46190

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات بر فروش 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


Andorra Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی