بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 3.35 3.42 3.42 3.42 3.55 3.55
تولید ناخالص داخلی سرانه 44569.80 42649 45260 45260 46190 46190
نرخ مالیات بر فروش 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 3.35 3.42 3.42 3.42 3.55 3.55
تولید ناخالص داخلی سرانه 44569.80 42649 45260 45260 46190 46190

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


Andorra Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی