بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید ناخالص داخلی 3.15 2.9 3.4 3.4 3.4 3.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 45887.30 42500 44000 44000 44000 44000
نرخ مالیات بر فروش 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید ناخالص داخلی 3.15 2.9 3.4 3.4 3.4 3.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 45887.30 42500 44000 44000 44000 44000

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


Andorra Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی