بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 3.15 3.4 3.4 3.4 3.4 3.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 45887.30 44000 44000 44000 44000 46000
نرخ مالیات بر فروش 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 3.15 3.4 3.4 3.4 3.4 3.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 45887.30 44000 44000 44000 44000 46000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


Andorra Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی