تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.15 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 45887 2019-12

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 62 2021-01

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 4.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 13833 2017-03
آدرس های IP 28333 2017-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 9038 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 91 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 8116 2021-01
تختخوابهای ICU 190 2009-12


آندورا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی