تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.35 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 44570 2018-12

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 62 2020-05

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 4.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 13833 2017-03
آدرس های IP 28333 2017-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 763 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 51 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 653 2020-05
تختخوابهای ICU 190 2009-12


آندورا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی