آندورا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی


تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.01 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 43943 USD 2017-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 13833 KBps 2017-03
آدرس های IP 28333 IP 2017-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 4.5 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 1.78 mm 2015-12
درجه حرارت 7.08 celsius 2015-12


آندورا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی