تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.16 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 40403 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 121 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 93430 2021-09
موارد کروناویروس 15156 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 130 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 13720 2021-09
تختخوابهای ICU 190 2009-12

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 62 2021-09

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 4.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 13833 2017-03
آدرس های IP 28333 2017-03


آندورا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی