بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23768.50 24300 24300 25000 25000 25000
تولید ناخالص داخلی سرانه 15061.59 15500 15500 16000 16000 16000
نرخ بهره سپرده 1.76 1.36 1.36 1.15 1.15 1.15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23768.50 24300 24300 25000 25000 25000
تولید ناخالص داخلی سرانه 15061.59 15500 15500 16000 16000 16000
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره سپرده 1.76 1.36 1.36 1.15 1.15 1.15
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


آنتیگوا و باربودا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.