بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید ناخالص داخلی 1.73 1.58 1.64 1.64 1.64 1.64
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21908.50 19200 20000 20000 20000 20000
تولید ناخالص داخلی سرانه 15703.03 14340 14800 14800 14800 14800
نرخ بهره سپرده 1.58 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید ناخالص داخلی 1.73 1.58 1.64 1.64 1.64 1.64
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21908.50 19200 20000 20000 20000 20000
تولید ناخالص داخلی سرانه 15703.03 14340 14800 14800 14800 14800

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره سپرده 1.58 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


آنتیگوا و باربودا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.