بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23768.50 25000 25000 25000 25000 25800
تولید ناخالص داخلی سرانه 15061.59 16000 16000 16000 16000 16500
نرخ بهره سپرده 1.65 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23768.50 25000 25000 25000 25000 25800
تولید ناخالص داخلی سرانه 15061.59 16000 16000 16000 16000 16500

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره سپرده 1.65 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


آنتیگوا و باربودا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.