بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 1.73 1.64 1.64 1.64 1.64 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21908.50 20000 20000 20000 20000 20700
تولید ناخالص داخلی سرانه 15703.03 14800 14800 14800 14800 15350
نرخ بهره سپرده 1.58 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 1.73 1.64 1.64 1.64 1.64 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21908.50 20000 20000 20000 20000 20700
تولید ناخالص داخلی سرانه 15703.03 14800 14800 14800 14800 15350

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره سپرده 1.58 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


آنتیگوا و باربودا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.