تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 1.73 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21908 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15703 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.58 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2739 2017-03
آدرس های IP 14653 2017-03
آسانی کسب و کار 113 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 195 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 6 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 170 2021-01


Antigua-and-barbuda - اطلاعات - شاخص های اقتصادی