ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آروبا - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchBB Stable Apr 07 2021
S&PBBB Stable Mar 15 2021
S&PBBB+ Negative Apr 16 2020
FitchBB Negative Apr 08 2020
S&PBBB+ Stable Aug 06 2019
S&PBBB+ Negative Jun 25 2018
FitchBBB- Negative Apr 18 2018
S&PBBB+ Stable Jun 14 2017
S&PBBB+ Positive Jun 06 2016
FitchBBB- Stable Jul 23 2014
FitchBBB Negative Aug 22 2013
S&PBBB+ Stable Jun 14 2013
S&PA- Negative Aug 24 2012
FitchBBB Stable Nov 21 2011
S&PA- Stable Nov 17 2011
S&PA- Negative Nov 02 2010
FitchBBB Stable Jun 08 2006
FitchBBB Negative Jun 12 2003
FitchBBB Stable Apr 29 2002