کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 7.70 11 11 11 11 9.5
افراد بیکار 19.85 15.2 15.2 15.2 15.2 16.12
جمعیت 0.40 0.42 0.42 0.42 0.43 0.44

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.50 0.4 0.6 0.8 0.8 0.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1
تورم مواد غذایی 1.70 0.7 0.9 1 1.1 0.9
CPI مسکن آب و برق 105.50 107 105 106 108 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.70 108 109 110 108 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 106 105 106 107 107

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 2.30 2.1 2.1 2.1 2.1 2
نرخ بهره سپرده 1.95 1.95 1.75 1.75 2.1 1.75
ترازنامه بانک مرکزی 1224612.00 120000 120000 120000 120000 120000
ترازنامه بانک 3573906.00 321000 321000 321000 321000 321000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -111.60 -132 -129 -128 -105 -130
حساب جاری -60.20 -70 -70 -70 -70 -70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.50 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.7
صادرات 32.10 32 35 35 35 37
واردات 143.70 161 163 163 165 170
بدهی خارجی 1309.50 1600 1600 1600 1600 1690
ورود توریست 1500570.00 550000 550000 550000 550000 890000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.90 73.5 73.5 73.5 73.5 72
بودجه دولت -3.50 -5 -5 -5 -5 -3.5
ارزش بودجه دولت -129.50 -105 -150 -70 -105 -105
هزینه های دولت 1300.90 1236 1353 1457 1302 1304
درآمدهای دولت 1143.80 1130 1130 1130 1130 1190
هزینه های مالی 1083.80 1200 1200 1200 1300 1300
مخارج نظامی 22.80 24 24 24 26 26

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تسهیلات اعتباری خریدار 614.20 583 639 688 479 616


بلیز - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.