کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 9.40 10 10 10.5 10.5 10.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -0.20 0.3 0.7 0.9 1.1 1.8
تورم مواد غذایی 1.20 0.6 0.8 1 1.2 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.80 106 106 106 106 108
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.00 2 1.9 1.9 1.9 1.9
نرخ بهره سپرده 2.10 2.1 2 2 2 2
ترازنامه بانک 3236322.00 318000 320000 320000 320000 321000
ترازنامه بانک مرکزی 1013920.00 124000 124000 124000 124000 120000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -144.30 -112 -117 -117 -117 -105
حساب جاری -52.60 -80 55 55 55 -70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.00 -8.3 -8.3 -8 -8 -8
صادرات 21.30 50 45 45 45 55
واردات 165.60 162 162 162 162 160
بدهی خارجی 1280.60 1291 1301 1287 1281 1334
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 67.6 67.6 67.2 67.2 67.2
بودجه دولت -1.00 -6 -6 -5.1 -5.1 -5.1
هزینه های دولت 1208.90 1232 1242 1229 1223 1273
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5


بلیز - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.