کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 7.70 12.5 11 11 11 11
افراد بیکار 13.49 15.2 15.2 15.2 15.2 16.12
جمعیت 0.40 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.00 0.2 0.4 0.6 0.8 0.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1
تورم مواد غذایی 1.40 0.5 0.7 0.9 1 1.1
CPI مسکن آب و برق 105.50 107 105 106 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.70 108 109 110 107 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 106 105 106 106 107

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 2.30 2 1.8 1.8 1.8 1.8
نرخ بهره سپرده 1.95 2.1 1.7 1.5 1.5 2.1
ترازنامه بانک مرکزی 1224612.00 120000 120000 120000 120000 120000
ترازنامه بانک 3573906.00 321000 321000 321000 321000 321000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -111.60 -105 -132 -129 -128 -105
حساب جاری -60.20 -70 -70 -70 -70 -70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.50 -11 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
صادرات 32.10 28 32 35 35 35
واردات 143.70 160 161 163 163 165
بدهی خارجی 1309.50 1500 1600 1600 1600 1600
ورود توریست 1500570.00 80000 550000 550000 550000 550000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.90 75 73.5 73.5 73.5 73.5
بودجه دولت -3.50 -5.9 -5 -5 -5 -5
ارزش بودجه دولت -129.50 -105 -150 -70 -70 -105
هزینه های دولت 1300.90 1273 1158 1353 1496 1302
درآمدهای دولت 1143.80 1050 1130 1130 1130 1130
هزینه های مالی 1083.80 1200 1200 1200 1200 1300
مخارج نظامی 22.80 24 24 24 24 26

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تسهیلات اعتباری خریدار 614.20 468 547 639 706 479


بلیز - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.