کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 9.40 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6
افراد بیکار 13.49 15.4 15.2 15.2 15.2 16.12
جمعیت 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.20 0.2 0.1 0.2 0.4 0.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1
تورم مواد غذایی -0.40 0.1 0.3 0.5 0.7 1.1
CPI مسکن آب و برق 105.80 105 105 105 106 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.20 109 108 109 110 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 105 105 105 106 106

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 2.30 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8
نرخ بهره سپرده 2.00 1.7 1.6 2.1 1.6 2.1
ترازنامه بانک مرکزی 1076857.00 124000 124000 120000 120000 120000
ترازنامه بانک 3469132.00 320000 320000 321000 321000 321000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -147.40 -138 -136 -132 -129 -130
حساب جاری -178.10 55 55 -70 -70 -70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.00 -11 -11 -11 -7.5 -7.5
صادرات 26.70 24 26 28 32 35
واردات 174.10 162 162 160 161 165
بدهی خارجی 1280.60 1280 1280 1280 1280 1280

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 70 70 70 68 66.8
بودجه دولت -1.00 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
ارزش بودجه دولت -38.40 10 10 10 10 -5
هزینه های دولت 1208.90 1154 1161 1167 1216 1176
درآمدهای دولت 1119.50 1210 1210 1210 1210 1295
هزینه های مالی 1048.50 1200 1200 1200 1200 1300
مخارج نظامی 22.80 24 24 24 24 26

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تسهیلات اعتباری خریدار 451.10 431 433 435 454 439


بلیز - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.