تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1.93 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7810 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 649 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 44.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 73.8 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 147 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4310 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.4 2018-12
افراد شاغل 156 2018-12
افراد بیکار 13.49 2019-04
جمعیت 0.4 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-11
CPI مسکن آب و برق 104 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-11
تورم مواد غذایی 0.5 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.3 2019-12
عرضه پول M0 383 2019-08
عرضه پول M1 1640 2019-11
عرضه پول M2 3151 2019-11
ذخایر ارزی 294 2018-12
وام به بخش خصوصی 1669 2018-12
نرخ بهره سپرده 2 2018-12
ترازنامه بانک 3398472 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 1116785 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -154 2019-11
حساب جاری -69 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8 2018-12
صادرات 26.9 2019-11
واردات 181 2019-11
بدهی خارجی 1281 2018-12
حواله 90.2 2018-12
تولید نفت خام 2 2019-08
ورود توریست 1525547 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.5 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
ارزش بودجه دولت -38.4 2018-12
هزینه های دولت 1209 2018-12
درآمدهای دولت 1120 2018-12
هزینه های مالی 1048 2018-12
ارزیابی اعتبار 20 2020-01
مخارج نظامی 22.8 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2276 2017-03
آدرس های IP 22700 2017-03
آسانی کسب و کار 135 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2069 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 451 2018-12


بلیز - اطلاعات - شاخص های اقتصادی