تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1.93 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7810 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 782 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 86.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 50.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 80.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 160 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 31 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4310 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.4 2018-12
افراد شاغل 156 2018-12
افراد بیکار 16.14 2018-04
جمعیت 0.4 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.2 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-07
CPI مسکن آب و برق 103 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-07
تورم مواد غذایی 1.2 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2019-08
عرضه پول M0 360 2018-10
عرضه پول M1 1579 2018-10
عرضه پول M2 2982 2018-10
ذخایر ارزی 294 2018-12
وام به بخش خصوصی 1669 2018-12
نرخ بهره سپرده 2.1 2017-12
ترازنامه بانک 3236322 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 1013920 2018-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -144 2018-11
حساب جاری -52.6 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8 2018-12
صادرات 21.3 2018-11
واردات 166 2018-11
بدهی خارجی 1281 2018-12
حواله 90.2 2018-12
تولید نفت خام 2 2019-05
ورود توریست 1525547 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.5 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
ارزش بودجه دولت -38.4 2018-12
هزینه های دولت 1209 2018-12
درآمدهای دولت 1120 2018-12
هزینه های مالی 1048 2018-12
مخارج نظامی 22.8 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2276 2017-03
آدرس های IP 22700 2017-03
آسانی کسب و کار 125 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2069 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 451 2018-12


بلیز - اطلاعات - شاخص های اقتصادی