ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - برمودا - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PA+ Stable Apr 16 2020
S&PA+ Positive Apr 26 2018
Moody'sA2 Stable Jun 03 2016
FitchN/A N/A May 21 2015
S&PA+ Stable Apr 28 2015
FitchA+ Stable May 30 2014
Moody'sA1 Stable May 19 2014
FitchAA- Negative Jun 07 2013
Moody'sAa3 Negative May 16 2013
Moody'sAa2 Negative Watch Apr 03 2013
S&PAA- Negative Mar 28 2013
FitchAA Stable Jun 26 2012
S&PAA- Stable Dec 29 2011
FitchAA+ Stable Nov 21 2011
S&PAA Stable Sep 07 2010
Moody'sAa2 Stable Apr 29 2009
Moody'sAa1 Negative Watch Mar 16 2009
FitchAA+ Stable Aug 11 2006
FitchAA Stable Sep 21 2000
FitchAA N/A Aug 10 1994
Moody'sAa1 Stable Jan 10 1994