شمشیر برای نابودی وسایل قیمت روز % هفتگی ماهیانه YoY تاریخ
USDBTN 79.3150 0.4180 0.53% 0.50% 2.25% 6.47% 2022-07-05
USTBTN 79.2278 0.4254 0.54% 1.13% 2.21% 6.62% 2022-07-05
XLMBTN 8.5597 0.2074 -2.37% -8.10% -23.98% -54.58% 2022-07-05
XMRBTN 9702.9260 86.4741 -0.88% 1.96% -33.97% -39.15% 2022-07-05
XRPBTN 25.7845 0.2456 0.96% -7.28% -17.53% -46.77% 2022-07-05
ADABTN 36.2779 0.6704 -1.81% -4.59% -23.20% -65.22% 2022-07-05
ALGBTN 24.4734 0.6308 -2.51% -5.39% -23.55% -62.27% 2022-07-05
ATMBTN 714.6282 24.5082 3.55% 17.27% -2.70% -29.15% 2022-07-05
AVXBTN 1430.9846 15.5724 1.10% -5.26% -28.88% -84.66% 2022-07-05
BCHBTN 8249.5532 261.8552 -3.08% -5.45% -42.78% -78.00% 2022-07-05
BNBBTN 18290.0398 56.9423 0.31% 0.06% -20.53% -41.61% 2022-07-05
DAIBTN 79.2785 0.4036 0.51% 1.13% 2.23% 6.66% 2022-07-05
DOTBTN 542.5146 22.9315 -4.06% -10.39% -26.34% -51.99% 2022-07-05
LNKBTN 485.4950 21.4876 -4.24% -5.49% -21.51% -64.36% 2022-07-05
LTCBTN 3823.78 217.33 -5.38% -12.73% -23.46% -62.66% 2022-07-05
LUNBTN 0.0095 0.0007 -7.20% 34.85% 36.33% -100.00% 2022-07-05
MTCBTN 39.2998 0.4825 1.24% -5.90% -20.03% -52.04% 2022-07-05
SOLBTN 2755.3928 127.5935 -4.43% -8.57% -16.20% 12.71% 2022-07-05
UNIBTN 428.1892 11.5128 2.76% 2.38% 2.79% -71.28% 2022-07-05
USCBTN 79.3007 0.4242 0.54% 1.12% 2.23% 6.74% 2022-07-05

Exchange Rates

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - پول.