شمشیر برای نابودی وسایل قیمت روز % هفتگی ماهیانه YoY تاریخ
ADAKWD 0.1405 0.0001 0.08% -2.28% -24.70% -67.06% 2022-07-06
ALGKWD 0.0945 0.0002 -0.20% -1.00% -25.26% -65.67% 2022-07-06
ATMKWD 2.7674 0.0023 0.08% 24.12% -4.60% -30.09% 2022-07-06
AVXKWD 5.7177 0.1807 3.26% 2.55% -28.06% -84.69% 2022-07-06
BCHKWD 31.9862 0.0655 0.21% 1.88% -43.83% -79.26% 2022-07-06
BNBKWD 72.1239 1.3527 1.91% 3.64% -20.67% -43.05% 2022-07-06
DAIKWD 0.3069 0.0001 0.03% 0.18% 0.33% 1.94% 2022-07-06
DOTKWD 2.1149 0.0157 0.75% -1.42% -25.08% -58.34% 2022-07-06
LNKKWD 1.9387 0.0010 -0.05% 0.56% -20.64% -67.92% 2022-07-06
LTCKWD 15.3823 0.1468 -0.95% -5.76% -22.04% -63.24% 2022-07-06
LUNKWD 0.0000 0.0000 -7.57% 9.17% 33.56% -100.00% 2022-07-05
MTCKWD 0.1521 0.0013 0.84% -2.45% -21.66% -55.48% 2022-07-05
SOLKWD 11.1347 0.2950 2.72% 2.90% -14.27% 7.88% 2022-07-06
UNIKWD 1.6570 0.0305 1.87% 10.10% 0.71% -75.47% 2022-07-06
USCKWD 0.3070 0.0003 0.09% 0.08% 0.19% 1.98% 2022-07-06
USDKWD 0.30696 0.00010 0.02% 0.18% 0.35% 2.01% 2022-07-06
USTKWD 0.3066 0.0000 0.00% 0.09% 0.13% 1.85% 2022-07-06
XLMKWD 0.0335 0.0004 1.09% -4.11% -24.68% -57.22% 2022-07-06
XMRKWD 37.9761 0.5036 1.34% 5.75% -34.57% -43.09% 2022-07-06
XRPKWD 0.09961 0.00025 -0.25% -4.84% -19.34% -50.26% 2022-07-06

Exchange Rates

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - پول.