بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9466.52 9650 9650 9900 9900 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه 6416.92 6500 6500 6700 6700 6700
نرخ بهره سپرده 1.76 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9466.52 9650 9650 9900 9900 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه 6416.92 6500 6500 6700 6700 6700
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره سپرده 1.76 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


دومینیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.