بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 0.50 0.53 0.6 0.53 0.6 0.53
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9466.52 9342 9900 9900 9342 9407
تولید ناخالص داخلی سرانه 6416.92 6700 6700 6700 7000 7000
نرخ بهره سپرده 1.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 0.50 0.53 0.6 0.53 0.6 0.53
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9466.52 9342 9900 9900 9342 9407
تولید ناخالص داخلی سرانه 6416.92 6700 6700 6700 7000 7000

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره سپرده 1.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


دومینیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.