بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 0.60 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12155.56 11580 11580 11580 11580 12000
تولید ناخالص داخلی سرانه 7055.47 7000 7000 7000 7000 7300
نرخ بهره سپرده 1.77 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 0.60 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12155.56 11580 11580 11580 11580 12000
تولید ناخالص داخلی سرانه 7055.47 7000 7000 7000 7000 7300

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره سپرده 1.77 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


دومینیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.