بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.53 0.53 0.53 0.53
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12155.56 11050 11580 11580 11580 11580
تولید ناخالص داخلی سرانه 7055.47 6700 7000 7000 7000 7000
نرخ بهره سپرده 1.77 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.53 0.53 0.53 0.53
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12155.56 11050 11580 11580 11580 11580
تولید ناخالص داخلی سرانه 7055.47 6700 7000 7000 7000 7000

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره سپرده 1.77 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


دومینیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.