تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9467 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6417 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.64 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3901 2017-03
آدرس های IP 7952 2017-03
شاخص فساد مالی 57 2018-12
رتبه فساد مالی 45 2018-12
آسانی کسب و کار 111 2019-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12


دومینیکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی