تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12156 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7055 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.77 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3901 2017-03
آدرس های IP 7952 2017-03
شاخص فساد مالی 55 2020-12
رتبه فساد مالی 48 2020-12
آسانی کسب و کار 111 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 172 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 164 2021-04


دومینیکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی