بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نرخ بیکاری 1.30 2.5 2.3 2.3 1.8 1.8
نرخ تورم -0.40 0.5 1.6 1.4 1.5 1.8
بودجه دولت 5.10 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -3.8
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 44.6 44.6 44.6 44 44

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نرخ بیکاری 1.30 2.5 2.3 2.3 1.8 1.8

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.40 0.5 1.6 1.4 1.5 1.8

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بودجه دولت 5.10 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -3.8
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 44.6 44.6 44.6 44 44


Faroe-islands Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی