بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نرخ بیکاری 1.30 1.5 2 2.2 2.5 1.8
نرخ تورم 1.60 2.1 2 2 2 2
بودجه دولت 5.10 -4.2 -4.2 -4.2 -5.4 -5.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 44.6 44.6 44.6 44.6 44

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نرخ بیکاری 1.30 1.5 2 2.2 2.5 1.8

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.60 2.1 2 2 2 2

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بودجه دولت 5.10 -4.2 -4.2 -4.2 -5.4 -5.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 44.6 44.6 44.6 44.6 44


Faroe-islands Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی