بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نرخ بیکاری 1.20 1.3 1.2 1.1 1.2 1.4
بودجه دولت 5.00 5 5 5 5 5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.20 45.8 45.8 44.6 44.6 44.6
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نرخ بیکاری 1.20 1.3 1.2 1.1 1.2 1.4
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بودجه دولت 5.00 5 5 5 5 5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.20 45.8 45.8 44.6 44.6 44.6


Faroe-islands Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی