بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نرخ بیکاری 1.70 2.2 2.5 2.3 2.3 1.8
نرخ تورم 0.20 1.5 1.5 1.6 1.6 2
بودجه دولت 5.10 -4.2 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 44.6 44.6 44.6 44.6 44

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نرخ بیکاری 1.70 2.2 2.5 2.3 2.3 1.8

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.20 1.5 1.5 1.6 1.6 2

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بودجه دولت 5.10 -4.2 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 44.6 44.6 44.6 44.6 44


Faroe-islands Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی