بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نرخ بیکاری 1.20 1.3 1.2 1.2 1.2 1.4
بودجه دولت 5.10 5 5 5 5 5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 45.8 44.6 44.6 44.6 44.6
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نرخ بیکاری 1.20 1.3 1.2 1.2 1.2 1.4
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بودجه دولت 5.10 5 5 5 5 5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 45.8 44.6 44.6 44.6 44.6


Faroe-islands Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی