کار گذشته مرجع
جمعیت 0.05 2019-12
افراد بیکار 332 2020-02
نرخ بیکاری 1.3 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2020-03
تورم مواد غذایی 2.6 2020-03
نرخ تورم 1.6 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-03

تجارت گذشته مرجع
صادرات 691866 2020-02
واردات 555693 2020-02
موازنه تجاری 136173 2020-02

دولت گذشته مرجع
هزینه های مالی 9745 2018-12
بودجه دولت 5.1 2017-12
ارزش بودجه دولت 708 2018-12
درآمدهای دولت 10453 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 2017-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12245 2017-03
آدرس های IP 19555 2017-03
اطمینان کسب و کار 35 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5 2020-01
شاخص خوشبینی اقتصادی 32 2020-01


Faroe-islands - اطلاعات - شاخص های اقتصادی