گذشته قبلی
جمعیت 0.05 0.05 میلیون
افراد بیکار 295 304
نرخ بیکاری 1 1 در صد
گذشته قبلی
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129 126 امتیاز
تورم مواد غذایی 2.6 0.6 در صد
نرخ تورم 4.4 3.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 2.3 0.7 در صد
گذشته قبلی
صادرات 792831 914424 DKK هزار
واردات 719471 866715 DKK هزار
موازنه تجاری 330466 197493 DKK هزار
گذشته قبلی
هزینه های مالی 11868 10904 DKK - میلیون
بودجه دولت -4.3 1.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -859 238 DKK - میلیون
درآمدهای دولت 11009 11141 DKK - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 59.8 52.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 12245 11822 KBps
آدرس های IP 19555 17941 IP
اطمینان کسب و کار 22 15 امتیاز
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 5 10 امتیاز
شاخص خوشبینی اقتصادی 29 11 امتیاز


Faroe-islands - اطلاعات - شاخص های اقتصادی