کار گذشته مرجع
جمعیت 0.05 2020-12
افراد بیکار 470 2020-11
نرخ بیکاری 1.5 2021-01

قیمت ها گذشته مرجع
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2021-03
تورم مواد غذایی 0.4 2021-03
نرخ تورم 1.1 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2021-03

تجارت گذشته مرجع
صادرات 650567 2020-11
واردات 829677 2020-11
موازنه تجاری -179110 2020-11

دولت گذشته مرجع
هزینه های مالی 10336 2019-12
بودجه دولت 4 2019-12
ارزش بودجه دولت 828 2019-12
درآمدهای دولت 11164 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.6 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12245 2017-03
آدرس های IP 19555 2017-03
اطمینان کسب و کار -28 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 2020-06
شاخص خوشبینی اقتصادی -16 2020-06


Faroe-islands - اطلاعات - شاخص های اقتصادی