کار گذشته مرجع
جمعیت 0.05 2018-12
افراد بیکار 336 2019-06
نرخ بیکاری 1.2 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2019-09
تورم مواد غذایی 1.7 2019-09
نرخ تورم 0.9 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
تجارت گذشته مرجع
صادرات 591907 2019-06
واردات 594715 2019-06
موازنه تجاری -2808 2019-06
دولت گذشته مرجع
هزینه های مالی 9745 2018-12
بودجه دولت 5.1 2017-12
ارزش بودجه دولت 708 2018-12
درآمدهای دولت 10453 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 2017-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12245 2017-03
آدرس های IP 19555 2017-03
اطمینان کسب و کار 7 2019-01
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 11 2019-01
شاخص خوشبینی اقتصادی 21 2019-01


Faroe-islands - اطلاعات - شاخص های اقتصادی