کار گذشته مرجع
جمعیت 0.05 2019-12
افراد بیکار 441 2020-08
نرخ بیکاری 1.4 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2020-09
تورم مواد غذایی 1.6 2020-09
نرخ تورم 0.2 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-09

تجارت گذشته مرجع
صادرات 558475 2020-07
واردات 606954 2020-07
موازنه تجاری -48479 2020-07

دولت گذشته مرجع
هزینه های مالی 9745 2018-12
بودجه دولت 5.1 2017-12
ارزش بودجه دولت 708 2018-12
درآمدهای دولت 10453 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 2017-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12245 2017-03
آدرس های IP 19555 2017-03
اطمینان کسب و کار -28 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 2020-06
شاخص خوشبینی اقتصادی -16 2020-06


Faroe-islands - اطلاعات - شاخص های اقتصادی