کار گذشته مرجع
جمعیت 0.05 2018-12
افراد بیکار 279 2019-11
نرخ بیکاری 0.9 2019-11

قیمت ها گذشته مرجع
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2019-12
تورم مواد غذایی 2.3 2019-12
نرخ تورم 1.5 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-12

تجارت گذشته مرجع
صادرات 772264 2019-11
واردات 642428 2019-11
موازنه تجاری 129837 2019-11

دولت گذشته مرجع
هزینه های مالی 9745 2018-12
بودجه دولت 5.1 2017-12
ارزش بودجه دولت 708 2018-12
درآمدهای دولت 10453 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 2017-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12245 2017-03
آدرس های IP 19555 2017-03
اطمینان کسب و کار 35 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5 2020-01
شاخص خوشبینی اقتصادی 32 2020-01


Faroe-islands - اطلاعات - شاخص های اقتصادی