Twenty-First Century Fox | دارایی های جاری

Last Quarter:

14.9B USD

پارسال:

17.3B USD


Forecast Data Chart