بازنگری گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.05 2018-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 24.97 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 14177 2021-05
سرعت اینترنت 5045 2017-03
آدرس های IP 10497 2017-03
موارد کروناویروس 31 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 31 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.05 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 24.97 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 14177 2021-05
موارد کروناویروس 31 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 31 2021-05

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5045 2017-03
آدرس های IP 10497 2017-03


گرینلند - اطلاعات - شاخص های اقتصادی