بازنگری گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.05 2018-12
سرعت اینترنت 5045 2017-03
آدرس های IP 10497 2017-03
موارد کروناویروس 14 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 14 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.05 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5045 2017-03
آدرس های IP 10497 2017-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 14 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 14 2020-08


گرینلند - اطلاعات - شاخص های اقتصادی