بازنگری گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.05 2018-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 135 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 76572 2021-10
سرعت اینترنت 5045 2017-03
آدرس های IP 10497 2017-03
موارد کروناویروس 645 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 31 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.05 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 135 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 76572 2021-10
موارد کروناویروس 645 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 31 2021-10

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5045 2017-03
آدرس های IP 10497 2017-03


گرینلند - اطلاعات - شاخص های اقتصادی