بازنگری گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.05 2018-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 94.29 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 53530 2021-07
سرعت اینترنت 5045 2017-03
آدرس های IP 10497 2017-03
موارد کروناویروس 85 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 31 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.05 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 94.29 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 53530 2021-07
موارد کروناویروس 85 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 31 2021-07

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5045 2017-03
آدرس های IP 10497 2017-03


گرینلند - اطلاعات - شاخص های اقتصادی