بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 1.20 1.14 1.25 1.25 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13970.50 15000 15000 15000 13146 15500
تولید ناخالص داخلی سرانه 9205.70 8662 9900 9900 10100 10100
نرخ بهره سپرده 1.39 1 1 1 1 1
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 1.20 1.14 1.25 1.25 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13970.50 15000 15000 15000 13146 15500
تولید ناخالص داخلی سرانه 9205.70 8662 9900 9900 10100 10100

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره سپرده 1.39 1 1 1 1 1

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


گرانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.