بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 1.21 1.2 1.25 1.25 1.25 1.25
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13970.50 14500 15000 15000 15000 15000
تولید ناخالص داخلی سرانه 9205.70 9400 9900 9900 9900 9900
نرخ بهره سپرده 1.39 1.2 1 1 1 1
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 1.21 1.2 1.25 1.25 1.25 1.25
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13970.50 14500 15000 15000 15000 15000
تولید ناخالص داخلی سرانه 9205.70 9400 9900 9900 9900 9900
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره سپرده 1.39 1.2 1 1 1 1
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


گرانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.