بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید ناخالص داخلی 1.23 1.13 1.19 1.19 1.19 1.19
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17241.50 15900 16600 16600 16600 16600
تولید ناخالص داخلی سرانه 9330.00 8700 9000 9000 9000 9000
نرخ بهره سپرده 1.34 1 1 1 1 1
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید ناخالص داخلی 1.23 1.13 1.19 1.19 1.19 1.19
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17241.50 15900 16600 16600 16600 16600
تولید ناخالص داخلی سرانه 9330.00 8700 9000 9000 9000 9000

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره سپرده 1.34 1 1 1 1 1

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


گرانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.