بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 1.23 1.19 1.19 1.19 1.19 1.23
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17241.50 16600 16600 16600 16600 17100
تولید ناخالص داخلی سرانه 9330.00 9000 9000 9000 9000 9180
نرخ بهره سپرده 1.34 1 1 1 1 1
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 1.23 1.19 1.19 1.19 1.19 1.23
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17241.50 16600 16600 16600 16600 17100
تولید ناخالص داخلی سرانه 9330.00 9000 9000 9000 9000 9180

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره سپرده 1.34 1 1 1 1 1

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


گرانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.