تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 1.21 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13970 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9206 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.39 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5086 2017-03
آدرس های IP 15352 2017-03
شاخص فساد مالی 52 2018-12
رتبه فساد مالی 53 2018-12
آسانی کسب و کار 146 2019-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12


گرانادا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی