تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 1.23 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17242 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9330 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.34 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5086 2017-03
آدرس های IP 15352 2017-03
شاخص فساد مالی 53 2020-12
رتبه فساد مالی 52 2020-12
آسانی کسب و کار 146 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 148 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 1 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 146 2021-03


گرانادا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی