تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13970 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9206 2018-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.39 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5086 2017-03
آدرس های IP 15352 2017-03
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 146 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 22 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 17 2020-05


گرانادا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی