بازنگری گذشته مرجع
سرعت اینترنت 9406 2017-03
آدرس های IP 51563 2017-03
نرخ مالیات بر فروش 2 2020-12
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 9406 2017-03
آدرس های IP 51563 2017-03

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 2 2020-12
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12


گوام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی