قیمت روز سال
Aliansce Sonae Shopping Centers SA 32.07 1.36 4.43% 10.62%
BR Malls Participacoes SA 11.75 0.48 4.26% 11.90%
BR Properties SA 9.53 -0.40 -4.03% 4.73%
Cyrela Brazil Realty S/A 24.74 0.21 0.86% 5.05%
Direcional Engenharia 14.29 -0.21 -1.45% 29.79%
Even Construtora e Incorporadora SA 10.89 0.17 1.59% 19.41%
EZTEC Empreendimentos e Patricipaçoes SA 34.12 0.68 2.03% -7.78%
Iguatemi Empresa de Shopping Centers 43.77 1.29 3.04% 29.80%
LOG Comercial Properties 31.69 -0.63 -1.95% 11.58%
MRV Engenharia e Participacoes SA 17.28 0.20 1.17% -5.57%
Multiplan 26.63 0.88 3.42% 21.93%
Sao Carlos Empreendimentos e Participações SA 43.30 0.36 0.84% 25.51%
Tecnisa SA 8.70 0.16 1.87% -16.35%
Trisul SA 10.55 0.21 2.03% -0.85%
Uoa Develop 1.89 0.01 0.53% 7.39%