بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید ناخالص داخلی 0.19 0.18 0.22 0.22 0.22 0.22
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2275.20 2100 2190 2190 2190 2190
تولید ناخالص داخلی سرانه 1790.50 1700 1750 1750 1750 1750

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید ناخالص داخلی 0.19 0.18 0.22 0.22 0.22 0.22
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2275.20 2100 2190 2190 2190 2190
تولید ناخالص داخلی سرانه 1790.50 1700 1750 1750 1750 1750


کیریباتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.