بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 0.21 0.2 0.22 0.22 0.22 0.23
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2035.40 2100 2100 2100 2010 2150
تولید ناخالص داخلی سرانه 1762.30 1741 1800 1800 1820 1820

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 0.21 0.2 0.22 0.22 0.22 0.23
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2035.40 2100 2100 2100 2010 2150
تولید ناخالص داخلی سرانه 1762.30 1741 1800 1800 1820 1820


کیریباتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.