بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 0.19 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2035.40 2055 2100 2100 2100 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه 1762.30 1780 1800 1800 1800 1800
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 0.19 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2035.40 2055 2100 2100 2100 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه 1762.30 1780 1800 1800 1800 1800


کیریباتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.