بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید ناخالص داخلی 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2035.40 2100 2100 2100 2100 2150
تولید ناخالص داخلی سرانه 1762.30 1800 1800 1800 1800 1820

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید ناخالص داخلی 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2035.40 2100 2100 2100 2100 2150
تولید ناخالص داخلی سرانه 1762.30 1800 1800 1800 1800 1820


کیریباتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.