بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2275.20 2190 2190 2190 2190 2250
تولید ناخالص داخلی سرانه 1790.50 1750 1750 1750 1750 1800

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2275.20 2190 2190 2190 2190 2250
تولید ناخالص داخلی سرانه 1790.50 1750 1750 1750 1750 1800


کیریباتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.