بازنگری گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.19 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2275 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1790 2019-12
سرعت اینترنت 1402 2017-03
آدرس های IP 70 2017-03
آسانی کسب و کار 164 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.19 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2275 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1790 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1402 2017-03
آدرس های IP 70 2017-03
آسانی کسب و کار 164 2019-12


کیریباتی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی