گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 0.18 0.19 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2059 2270 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1474 1615 USD
سرعت اینترنت 1402 1190 KBps
آدرس های IP 70 62 IP
آسانی کسب و کار 164 158
بارش 1056 1056 mm
درجه حرارت 27.49 27.49 درجه سانتیگراد
گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 0.18 0.19 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2059 2270 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1474 1615 USD
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 1402 1190 KBps
آدرس های IP 70 62 IP
آسانی کسب و کار 164 158


کیریباتی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی