بازنگری گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی سرانه 3067 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3894 2018-12
سرعت اینترنت 1560 2017-03
آدرس های IP 2305 2017-03
آسانی کسب و کار 153 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی سرانه 3067 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3894 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1560 2017-03
آدرس های IP 2305 2017-03
آسانی کسب و کار 153 2019-12


Marshall-islands - اطلاعات - شاخص های اقتصادی