گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 0.41 0.4 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3466 3461 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 2922 2917 USD
گذشته قبلی
سن بازنشستگی مردان 60 60
سن بازنشستگی زنان 60 60
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 0.07 0.31 در صد
گذشته قبلی
آسانی کسب و کار 158 160


میکرونزی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی