تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3469 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2729 2018-12

کار گذشته مرجع
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.44 2018-12

تجارت گذشته مرجع
آسانی کسب و کار 158 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 3 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2020-12


میکرونزی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی