بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 130.00 130 130 130 130 130

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -1 -1 -1 -1 -1

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جمعیت 25.66 25.79 25.79 25.79 25.91 26.03
نرخ بیکاری 3.30 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
صادرات 1844.50 1624 1624 1624 1624 1624
واردات 3532.51 3303 3303 3303 3303 3303
موازنه تجاری -2278.04 -1679 -1679 -1679 -1627 -1679

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


کره شمالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.