بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 130.00 130 130 130 130 130

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
جمعیت 25.66 25.73 25.73 25.79 25.79 25.91
نرخ بیکاری 3.30 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
واردات 3532.51 3303 3303 3303 3303 3303
صادرات 1844.50 1624 1624 1624 1624 1624
موازنه تجاری -1688.00 -1679 -1679 -1719 -1679 -1679

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


کره شمالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.