گذشته قبلی
پول 130 130
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 0.4 در صد
گذشته قبلی
افراد شاغل 15912 16134 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 70.5 70.5 در صد
جمعیت 25.77 25.66 میلیون
نرخ بیکاری 4.7 3.3 در صد
گذشته قبلی
صادرات 157 474 USD - میلیون
واردات 558 2726 USD - میلیون
موازنه تجاری -401 -2253 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0 0
گذشته قبلی
تولید صنعتی -3.8 -1.1 در صد
سرعت اینترنت 3451 2887 KBps
آدرس های IP 130 77 IP
تولید خودرو 0.2 0.2 ده هزار واحد
تولید سیمان 5685 5604 هزاران تن
شاخص فساد مالی 16 18 امتیاز
رتبه فساد مالی 174 170
تولید فولاد 730 680 هزار تن
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد


North-korea - اطلاعات - شاخص های اقتصادی