بازارها گذشته مرجع
پول 130 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32919 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7441 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2916 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6117 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3293 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8160 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11301 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 731 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1854 2019-12

کار گذشته مرجع
افراد شاغل 14103 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.5 2017-12
جمعیت 25.66 2019-12
نرخ بیکاری 3.3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
صادرات 1844 2017-12
واردات 3533 2017-12
موازنه تجاری -1688 2017-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6.9 2017-12
سرعت اینترنت 3451 2014-03
آدرس های IP 130 2014-03
تولید خودرو 0.3 2017-12
تولید سیمان 6838 2017-12
شاخص فساد مالی 17 2019-12
رتبه فساد مالی 172 2019-12
تولید فولاد 1079 2015-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12


North-korea - اطلاعات - شاخص های اقتصادی