بازنگری گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.28 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18070 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 12260 2018-12
سرعت اینترنت 2873 2017-03
آدرس های IP 576 2017-03
آسانی کسب و کار 145 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.28 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18070 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 12260 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2873 2017-03
آدرس های IP 576 2017-03
آسانی کسب و کار 145 2019-12


پالائو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی