گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 0.27 0.28 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17573 18444 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 15214 15968 USD
سرعت اینترنت 2873 2828 KBps
آدرس های IP 576 534 IP
آسانی کسب و کار 145 133
گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 0.27 0.28 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17573 18444 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 15214 15968 USD
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 2873 2828 KBps
آدرس های IP 576 534 IP
آسانی کسب و کار 145 133


پالائو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی