بازنگری گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 1.05 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 17242 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26357 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.01 2019-12
آسانی کسب و کار 139 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 1.05 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 17242 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26357 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 2.01 2019-12

تجارت گذشته مرجع
آسانی کسب و کار 139 2019-12


St-kitts-and-nevis - اطلاعات - شاخص های اقتصادی