تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 2.12 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15449 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص فساد مالی 55 2019-12
رتبه فساد مالی 48 2019-12
آسانی کسب و کار 93 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 257 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 2 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 109 2020-11


St-lucia - اطلاعات - شاخص های اقتصادی