تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 2.12 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15449 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 27.87 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 51178 2021-06
موارد کروناویروس 5211 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 80 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 5053 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 1.53 2020-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص فساد مالی 56 2020-12
رتبه فساد مالی 48 2019-12
آسانی کسب و کار 93 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2021-12


St-lucia - اطلاعات - شاخص های اقتصادی