گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 1.7 2.12 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12270 15448 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 8828 11114 USD
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 53.87 53.87 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 99339 99339 دوزها
موارد کروناویروس 12927 12921 افراد
مرگ و میر کروناویروس 279 278 افراد
Coronavirus بهبود یافت 5116 5111 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 1.53 1.5 در صد
گذشته قبلی
شاخص فساد مالی 56 55 امتیاز
رتبه فساد مالی 48 50
آسانی کسب و کار 93 93


St-lucia - اطلاعات - شاخص های اقتصادی