گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 1.7 2.12 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12270 15448 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 8828 11114 USD
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 65.26 65.1 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 120345 120036 دوزها
موارد کروناویروس 25054 25013 افراد
مرگ و میر کروناویروس 368 367 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 1.53 1.5 در صد
گذشته قبلی
شاخص فساد مالی 56 56 امتیاز
رتبه فساد مالی 42 45
آسانی کسب و کار 93 93


St-lucia - اطلاعات - شاخص های اقتصادی