بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید ناخالص داخلی 0.45 0.48 0.5 0.5 0.5 0.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6266.90 5980 6120 6120 6120 6120
نرخ بهره سپرده 2.59 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید ناخالص داخلی 0.45 0.48 0.5 0.5 0.5 0.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6266.90 5980 6120 6120 6120 6120

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره سپرده 2.59 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


تونگا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.