بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 0.45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.55
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6266.90 6120 6120 6120 6120 6240
نرخ بهره سپرده 2.59 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید ناخالص داخلی 0.45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.55
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6266.90 6120 6120 6120 6120 6240

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره سپرده 2.59 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


تونگا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.