بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 0.46 0.48 0.48 0.48 0.5 0.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5696.20 5790 5790 5790 5781 5830
نرخ بهره سپرده 2.84 3.43 3.81 3.81 3.81 3.81
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید ناخالص داخلی 0.46 0.48 0.48 0.48 0.5 0.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5696.20 5790 5790 5790 5781 5830

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره سپرده 2.84 3.43 3.81 3.81 3.81 3.81

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


تونگا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.