بازنگری گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.45 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6383 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.59 2019-12
سرعت اینترنت 2061 2017-03
آدرس های IP 422 2017-03
آسانی کسب و کار 103 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.45 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6383 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 2.59 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2061 2017-03
آدرس های IP 422 2017-03
آسانی کسب و کار 103 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12


تونگا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی