بازنگری گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.45 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5696 2018-12
نرخ بهره سپرده 2.84 2018-12
سرعت اینترنت 2061 2017-03
آدرس های IP 422 2017-03
آسانی کسب و کار 91 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
درجه حرارت 21.88 2013-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.45 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5696 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 2.84 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2061 2017-03
آدرس های IP 422 2017-03
آسانی کسب و کار 91 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12


تونگا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی