گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 0.49 0.51 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6346 6378 USD
نرخ بهره سپرده 1.89 2.07 در صد
سرعت اینترنت 2061 2339 KBps
آدرس های IP 422 522 IP
آسانی کسب و کار 103 91
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
گذشته قبلی
تولید ناخالص داخلی 0.49 0.51 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6346 6378 USD
گذشته قبلی
نرخ بهره سپرده 1.89 2.07 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 2061 2339 KBps
آدرس های IP 422 522 IP
آسانی کسب و کار 103 91
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد


تونگا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی