Vakifbank | سرمایه عادی

Last Quarter:

3.3B TRY

پارسال:

3.3B TRY

Vakifbank | سرمایه عادی

ارزش قیمت سازمان بورس نمودار تاریخی عایدات عملکرد سود - VAKBN Vakifbank سرمایه عادی - 2/23/2019.