Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Feb/21 Father Lini Day
Mar/05 Custom Chiefs Day
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
May/30 روز عروج عیسی به اسمان
Jul/24 روز کودک
Jul/30 روز استقلال
Aug/15 مریم فرض
Oct/05 روز قانون اساسی
Nov/29 روز وحدت
Dec/25 روز کریسمس
Dec/26 روز خانواده
Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Feb/21 Father Lini Day
Mar/05 Custom Chiefs Day
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
May/30 روز عروج عیسی به اسمان
Jul/24 روز کودک
Jul/30 روز استقلال
Aug/15 مریم فرض
Oct/05 روز قانون اساسی
Nov/29 روز وحدت